top of page
Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. 3D-inzicht is een bedrijf die persoonlijke begeleiding en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie verzorgt. 3D-inzicht is een zelfstandig professioneel bedrijf, gevestigd te Almere en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Almere onder nummer 75784998, BTW nummer NL132109001B01

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Training’ verstaan: een door 3D-inzicht verzorgde training, bijeenkomst, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden georganiseerd door 3D-inzicht, waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden. De duur kan uiteenlopen van een hele dag, dagdeel, of meerdere (aaneengesloten) dagen. Een Training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere trainingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. Een training kan live of online plaatsvinden.

 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van 3D-inzicht.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen 3D-inzicht en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website van 3D-inzicht: www.3D-inzicht.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.     Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van 3D-inzicht en op alle door 3D-inzicht gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

2.     Door inschrijving voor een Training of aankoop van een product/dienst, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 3D-inzicht wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen 3D-inzicht en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4.     In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal 3D-inzicht een regeling treffen naar redelijkheid.

5.     De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen 3D-inzicht en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

6.     De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

7.     Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 3 - De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. De Klant gaat een Overeenkomst met 3D-inzicht aan door middel van de inschrijving voor de training of aankoop van een (online) product/dienst. Inschrijving voor een Training of aankoop van een (online) product/dienst vindt plaats (i) via het aanmeldformulier van 3D-inzicht, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door 3D-inzicht verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) door aankoop via de online shop van 3D-inzicht.

 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer 3D-inzicht de inschrijving voor een Training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop 3D-inzicht schriftelijk (waaronder ook e-mail) de inschrijving voor een Training of aankoop aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Training.

 4. 3D-inzicht heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.

 5. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Training de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand (of deels op afstand) wordt onder aanvang van de Training verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 6. Als 3D-inzicht een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. 3D-inzicht kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 3D-inzicht zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. 3D-inzicht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen en selecteren van derden zal 3D-inzicht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen door 3D-inzicht worden doorbelast aan Opdrachtgever in de totaalprijs van de training.

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3D-inzicht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 3D-inzicht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3D-inzicht zijn verstrekt, heeft 3D-inzicht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat 3D-inzicht haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen 3D-inzicht en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 3D-inzicht behoudt zich het recht voor om de trainer, locatie en/of datum te wijzigen, indien dit naar omstandigheden noodzakelijk is.

2.     Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd door middel van een aanvulling, dan is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de betaling worden gemaakt, in het geval van een incompany Training middels een nieuwe offerte.

3.     Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van 3D-inzicht op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.     Wijzigingen in de Overeenkomst tussen 3D-inzicht en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.     3D-inzicht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat 3D-inzicht goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.     3D-inzicht behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te schorten indien onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 11 van deze Algemene voorwaarden zich voordoen. 3D-inzicht heeft in deze gevallen het recht om de Training te verplaatsen naar een ander moment, waarbij in het geval dat Opdrachtgever niet op de nieuwe datum kan deelnemen geldt dat 3D-inzicht Opdrachtgever een (digitale) voucher kan verlenen die Opdrachtgever op een later gewenst moment kan gebruiken.

3.     Voorts is 3D-inzicht bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4.     Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 3D-inzicht gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7- Annulering

1.     Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon (particulier) is, heeft Opdrachtgever gedurende 10 dagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren. 3D-inzicht zal Opdrachtgever dan geen annuleringskosten in rekening brengen.

2.     Bij annulering van een Training of Opleiding door een Opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon geldt dat 3D-inzicht gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

a. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.

b. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

c. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

 

 1. Bij annulering van een (incompany) Training of Opleiding door een Opdrachtgever in de hoedanigheid van een rechtspersoon geldt dat 3D-inzicht gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 

a. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.

b. Bij annulering tussen 1 en 2  maanden voor aanvang van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

c. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.

 

4.     Opdrachtgever kan een (incompany) training of Opleiding tot uiterlijk 1 maand voor aanvang verzetten. Opdrachtgever kan éénmalig een (incompany) training of opleiding verzetten. 3D-inzicht zal hiervoor Opdrachtgever een aanvullende toeslag van 20% van de totale trainingskosten in rekening brengen.

5.     Indien een (incompany) training of Opleiding wordt verplaatst naar een ander moment, dan blijven de annuleringsbepalingen van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden van kracht. Opdrachtgever kan na een verplaatsing geen gebruik maken van de in dit artikel opgenomen annuleringsbepalingen indien de annuleringsperiode is verstreken.

6.     Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door 3D-inzicht.
 

Artikel 8 – Betaling

1.     Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Training in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Training aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Training niet worden gewijzigd.

2.     Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. 3D-inzicht hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij online aankopen is directe betaling van toepassing.

3.     Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft 3D-inzicht het recht u – zonder dat het u ontslaat uit uw betalingsverplichting – uit te sluiten voor verdere deelname. Eventuele extra kosten die 3D-inzicht moet maken om het aan 3D-inzicht toekomende bedrag te innen, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.

4.     Indien de Klant heeft gekozen voor een betaling in termijnen en niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, vervalt de mogelijkheid om in delen te betalen en is het restant van hetgeen nog moet worden voldaan ineens opeisbaar.

5.     De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

6.     De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

 

Artikel 9 – Prijs

1.     De kosten van iedere Training en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website. De Locatiekosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training.

2.     Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door 3D-inzicht worden doorberekend aan de Klant.

3.     Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Training binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.     Bij alle door de 3D-inzicht genoemde bedragen staat duidelijk vermeld of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. In principe zijn de genoemde bedragen voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.

5.     Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geld alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1.     De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 3D-inzicht is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2.     3D-inzicht is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van 3D-inzicht, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan 3D-inzicht om, als een door 3D-inzicht ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

3.     3D-inzicht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 

4.     3D-inzicht is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

5.     3D-inzicht is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.

6.     De Opdrachtgever vrijwaart 3D-inzicht voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8. Indien 3D-inzicht aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van 3D-inzichtmet betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van 3D-inzicht is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien 3D-inzicht niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 3D-inzicht
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11 - Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van 3D-inzicht, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.     Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van 3D-inzicht zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van 3D-inzicht, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.     In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

Artikel 12 – Uitval docent

1.     Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal 3D-inzicht – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal 3D-inzicht de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training alsnog zal worden gegeven.

2.     In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. 3D-inzicht zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3.     Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

1.     3D-inzicht, haar personeel en/of voor 3D-inzicht werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 3D-inzicht conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

2.     3D-inzicht verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van 3D-inzicht. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door 3D-inzicht.

3.     3D-inzicht behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

4.     3D-inzicht staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

5.     Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

1.     Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door 3D-inzicht verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal liggen bij 3D-inzicht. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 3D-inzicht.

2.     Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de training is afgenomen, aan 3D-inzicht verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

3.     Het is de klant niet toegestaan het lesmateriaal in gebruik te geven aan derden of over te dragen, deze ten behoeve van derden te gebruiken of de methode en het lesmateriaal binnen zijn eigen praktijk te gebruiken. 

 

Artikel 15 – inzet derden

3D-inzicht is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan door een door 3D-inzicht ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en 3D-inzicht en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. 

 

Artikel 16 – Gedragscode NOBCO

De 3D-inzicht voert haar werkzaamheden uit volgens de gedragscode van NOBCO, maar is heel bewust niet bij NOBCO of andere verenigingen aangesloten. Alle trainers binnen 3D-inzicht zorgen dat hun kennis en kunde op hoog kwalitatief niveau blijft door volgen van aanvullende studies, bijscholingen, maandelijkse intervisies, workshops, cursussen e.d. Tevens wordt de kwaliteit van werk gewaarborgd door gebruik te maken van een breed netwerk en samenwerking met andere professionele coaches en therapeuten. De sessies van 3D-inzicht worden niet vergoed door verzekeraars. De 3D-inzicht heeft wel juridische en aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.

 

Artikel 17 Klachten- en vragenregeling

1.     Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@3d-inzicht.nl of 

2.     Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar 3D-inzicht, Anna Pavlovastraat 35, 1326TJ, Almere.

3.     Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

4.     Vragen van administratieve aard of vragen met betrekking tot de Training worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord. Bij vragen met een langere verwerkingstijd ontvangt de verzender bericht van ontvangst en een indicatie van de verwachte reactietermijn.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de rechtsverhouding tussen 3D-inzicht en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die tussen 3D-inzicht en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden Nederland, zittingsplaats Utrecht. Klachten instituut?

 

Artikel 19 – Privacy

3D-inzicht gaat op gepaste wijze om met de door (potentiele) klanten verstrekte gegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van 3D-inzicht.

bottom of page